Пречистване на промишлени отпадъчни води

Индустриалните отпадъчни води се заустват по време на производствения процес. Това е важна причина за замърсяването на околната среда, особено замърсяването на водата. Следователно промишлените отпадъчни води трябва да отговарят на определени стандарти, преди да се изхвърлят или да влязат в пречиствателната станция за пречистване.

Стандартите за изпускане на промишлени отпадъчни води също се класифицират по отрасли като хартиената промишленост, маслените отпадъчни води от офшорната индустрия за разработване на нефт, отпадъчните води от текстил и боядисване, хранителните процеси, промишлените отпадъчни води от синтетичен амоняк, промишлената стомана, галваничните отпадъчни води, калция и поливинила Хлоридна промишлена вода, въгледобивна промишленост, фосфорна промишленост, изхвърляне на замърсители от водата, технологична вода с калций и поливинилхлорид, медицински отпадъчни води от болница, отпадъчни води от пестициди, металургични отпадъчни води

Параметри за мониторинг и изпитване на промишлени отпадъчни води: PH, COD, BOD, нефт, LAS, амонячен азот, цвят, общ арсен, общ хром, шестовалентен хром, мед, никел, кадмий, цинк, олово, живак, общ фосфор, хлорид, флуорид и др. Тест за изпитване на битови отпадъчни води: PH, цвят, мътност, мирис и вкус, видими с просто око, обща твърдост, общо желязо, общо манган, сярна киселина, хлорид, флуорид, цианид, нитрат, общ брой бактерии, общо Бацил на дебелото черво, свободен хлор, общ кадмий, шестовалентен хром, живак, общо олово и др.

Параметри за мониторинг на отпадъчните води от градските отпадъци: Температура на водата (градуси), цвят, суспендирани твърди вещества, разтворени твърди вещества, животински и растителни масла, нефт, PH стойност, BOD5, CODCr, амонячен азот N,) общ азот (в N), общ фосфор ( в P), анионно повърхностноактивно вещество (LAS), общ цианид, общ остатъчен хлор (като Cl2), сулфид, флуорид, хлорид, сулфат, общ живак, общ кадмий, общ хром, шестовалентен хром, общ арсен, общ олово, общ никел, общо стронций, общо сребро, общо селен, общо мед, общо цинк, общо манган, общо желязо, летлив фенол, трихлорметан, тетрахлорметан, трихлоретилен, тетрахлоретилен, адсорбиращи се органични халогениди (AOX, по отношение на Cl), органофосфорни пестициди (в термини от Р), пентахлорофенол.

Препоръчителен модел

Параметри

Модел

рН

PHG-2091 / PHG-2081X Онлайн рН-метър

Мътност

TBG-2088S Онлайн измервател на мътността 

Суспендирана солидна (TSS)
Концентрация на утайки

TSG-2087S Окачен твърдомер

Проводимост / TDS

DDG-2090 / DDG-2080X Онлайн измервателен уред за проводимост

Разтворен кислород

DOG-2092 Измервател на разтворен кислород
DOG-2082X Измервател на разтворен кислород
DOG-2082YS Оптичен измервател на разтворен кислород

Шествалентен хром

TGeG-3052 Hexavalent Chromium Online Analyzer

Амонячен азот

NHNG-3010 Автоматичен онлайн амонячен азотен анализатор

COD

CODG-3000 Индустриален онлайн анализатор на COD

Общо арсен

TAsG-3057 Онлайн анализатор на общ арсен

Общ хром

TGeG-3053 Индустриален онлайн анализатор на общ хром

Общо манган

TMnG-3061 Общо анализатор на манган

Общ азот

TNG-3020 Онлайн анализатор за качество на азотна вода

Общ фосфор

TPG-3030 Общ фосфорен онлайн автоматичен анализатор

Ниво

Ултразвуков измервателен уред YW-10
BQA200 Потопен тип Измервател на ниво на налягане

Поток

BQ-MAG Електромагнитен разходомер
BQ-OCFM разходомер с отворен канал

Industrial waste water treatment1